Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do III tury – terminy i zasady zgłoszeń

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym przez Kancelarię „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kancelaria DT”) we współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Mieście Stołecznym Warszawa pozwem grupowym przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie: Bank Zachodni WBK S.A., dalej: „BZ WBK” lub „Bank”) dotyczącym umów kredytowych denominowanych (waloryzowanych) kursem franka szwajcarskiego (CHF) Kancelaria DT informuje o planowanym terminie przyłączania kolejnej grupy zainteresowanych konsumentów („III Tura”) do pozwu grupowego:

  1. postępowanie grupowe przeciwko bankowi BZ WBK prowadzone jest przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygnaturą akt: I C 976/17;
  2. obecnie w postępowaniu uczestniczy ok. 600 konsumentów;
  3. z założeniami i celem pozwu grupowego można zapoznać się na stronie internetowej dt.com.pl w zakładce „Podstawowe założenia pozwu”;
  4. w pozwie mogą uczestniczyć konsumenci – kredytobiorcy, którzy zawarli z Kredyt Bank S.A. (obecnie: BZ WBK) umowy o kredyt denominowany (waloryzowany) kursem franka szwajcarskiego (CHF);
  5. zgłoszenia należy kierować do Kancelarii DT – procedurę składania i przyjmowania zgłoszeń, a także wysokość wynagrodzenia i innych kosztów szczegółowo przedstawiono na stronie głównej dt.com.pl, z zastrzeżeniem terminów podanych poniżej;
  6. planowany termin zgłoszenia III Tury do Sądu to druga połowa stycznia 2018 roku;
  7. uwzględnienie zainteresowanych osób w planowanej III Turze wymaga zachowania następujących terminów:
  8. w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. (włącznie) należy przesłać Deklarację Wstępną (do pobrania na stronie dt.com.pl) oraz uiścić opłatę wstępną (Deklaracja Wstępna może być składana pisemnie bezpośrednio w Kancelarii DT lub pocztą elektroniczną jako zeskanowana wersja wydrukowanego i podpisanego dokumentu na adres e-mail: pozewbzwbk@dt.com.pl);
  9. po wstępnej ocenie na podstawie Deklaracji Wstępnej Kancelaria przekaże drogą elektroniczną informację o dalszych potrzebnych dokumentach. Od otrzymania tej informacji osoby zainteresowane powinny złożyć w Kancelarii DT wymagane dokumenty w terminie 2 tygodni. Dokumenty powinny być przekazane w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie i, co do zasady, obejmują: a/ oświadczenie o przystąpieniu do grupy zgodnie z wzorem przesyłanym przez Kancelarię DT w odpowiedzi na Deklarację Wstępną; b/ umowa o świadczenie usług prawnych przez Kancelarię DT na rzecz Członka Grupy; c/ dokumentacja kredytowa – przede wszystkim umowa kredytu, aneksy, posiadane regulaminy; d/ dowód uiszczenia wynagrodzenia Kancelarii DT oraz kwoty depozytu w wysokości podanej na stronie pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl;
  10. Kancelaria DT zastrzega, że osoby, które zgłoszą chęć udziału w pozwie grupowym, a które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanych powyżej w p. 3 terminach, mogą nie zostać objęte III Turą.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania grupowego przeciwko BZ WBK dostępne są na stronie pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: pozewbzwbk@dt.com.pl.

Pozdrawiamy,

Zespół DT

Pozew grupowy BZ WBK złożony 9 czerwca 2017 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 9 czerwca 2017 pozew grupowy przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. został złożony na biurze podawczym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. O dalszym przebiegu sprawy będziemy informować na bieżąco.

Jednocześnie możemy poinformować, że w chwili złożenia pozew obejmuje roszczenia 598 osób, a łączna wysokość kredytów udzielonych na podstawie umów objętych pozwem wynosi ponad 131 milionów złotych.

Dziękujemy Państwu oraz – w szczególności – Pani Małgorzacie Rothert – Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w m.st. Warszawie jako Reprezentantowi Grupy za dotychczasową współpracę. Jednocześnie życzymy Państwu i sobie pomyślnego i sprawnego przebiegu postępowania.

Osoby, które dotąd nie przystąpiły do pozwu, a są zainteresowane udziałem, mogą nadal przesyłać zgłoszenia w celu dołączenia do postępowania w późniejszym terminie. Informacje dotyczące trybu składania zgłoszeń znajdą Państwo w zakładce „Strona główna”.

Pozdrawiamy,
Zespół DT

Przyjmowanie dokumentów do I tury zakończy się 12 maja 2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem przygotowywanym pozwem grupowym uprzejmie informujemy, że przyjmowanie dokumentów do I tury zakończy się ostatecznie 12 maja 2017 r. Dokumenty oraz oświadczenia o przystąpieniu do Grupy dostarczone do Kancelarii we wskazanym terminie zostaną złożone w sądzie wraz z pozwem grupowym.

Jednocześnie dla osób zainteresowanych w dalszym ciągu będzie istniała możliwość przesyłania nowych zgłoszeń oraz zawierania z Kancelarią umów o obsługę prawną. Dokumenty tych osób zostaną dołączone do toczącego się postępowania w terminie późniejszym jako II tura. Termin składania w sądzie dokumentów Członków Grupy zakwalifikowanych do II tury będzie zależny między innymi od liczby osób zainteresowanych oraz tempa postępowania sądowego. Prawdopodobnie termin ten będzie nie krótszy niż pół roku po złożeniu pozwu. Częste dołączanie niewielkich grup nowych osób może bowiem spowolnić postępowanie grupowe.

Dodatkowo informujemy, że nadal trwa przesyłanie do Państwa egzemplarzy umów o świadczenie usług podpisanych w imieniu Kancelarii oraz przekazywanie danych do logowania na Forum.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu pozewbzwbk@dt.com.pl.

Pozdrawiamy,

Zespół ds. Pozwów Grupowych DT

Aktualny stan prac Kancelarii nad przygotowaniem pozwu grupowego

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami o aktualny stan przygotowań pozwu grupowego przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. uprzejmie informujemy, że wystarczająca liczba osób przesłała kompletną dokumentację (umowy o świadczenie usług, oświadczenia o przystąpieniu do grupy, dokumentacja kredytowa) oraz opłaciła wynagrodzenie i wymagany depozyt.

Obecnie trwają prace nad pozwem i w naszej ocenie możliwe będzie złożenie pozwu grupowego w maju 2017 roku. Projekt pozwu jest zasadniczo ukończony pod względem argumentacji i założeń prawnych (przy czym staramy się śledzić i uwzględniać najnowsze informacje w sprawie podobnych spraw), a pozostała część prac dotyczy przede wszystkim przygotowania do złożenia z pozwem przesłanej dokumentacji oraz uwzględnienia w pozwie indywidualnych informacji dotyczących poszczególnych Członków Grupy.

Równolegle rozsyłamy do Państwa podpisane w imieniu Kancelarii egzemplarze umów o świadczenie usług oraz na bieżąco obsługujemy przyjmowanie dotychczasowych i nowych zgłoszeń, a także udzielamy mailowo odpowiedzi na Państwa pytania.

W związku z pytaniami o forum internetowe informujemy, że forum jest gotowe i osoby, które przesłały komplet dokumentów otrzymają do niego dostęp. W tym tygodniu rozpoczniemy przesyłanie Członkom Grupy danych do logowania. Prosimy mieć jednak na uwadze, że celem forum jest przede wszystkim informowanie o przebiegu postępowania przed sądem, co oznacza, że użyteczność forum będzie dotyczyć przede wszystkim etapu po formalnym rozpoczęciu procedury sądowej. Dlatego obecnie priorytetowo traktujemy przede wszystkim ukończenie prac nad pozwem.

Ewentualne pytania prosimy kierować, jak dotychczas, na adres pozewbzwbk@dt.com.pl.

Pozdrawiamy,

Zespół ds. Pozwów Grupowych DT

Kancelaria podpisała umowę z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Mieście Stołecznym Warszawa – Panią Małgorzatą Rothert

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 1 lutego 2017 roku Kancelaria podpisała umowę z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Mieście Stołecznym Warszawa – Panią Małgorzatą Rothert w sprawie podjęcia się reprezentowania grupy w planowanym postępowaniu grupowym przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. Jednocześnie dziękujemy Pani Rzecznik za zgodę na podjęcie się niezwykle istotnej funkcji Reprezentanta Grupy – Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby współpraca przebiegała pomyślnie.

Mając na uwadze, że spełniony został również warunek ilościowy (otrzymaliśmy ponad 200 Deklaracji wstępnych przy zakładanym minimum 100 zgłoszeń), Kancelaria przystępuje do dalszych prac nad pozwem grupowym.

W związku z powyższym przekazujemy następujące informacje:

1/ ustalona z Panią Rzecznik kwota depozytu na zabezpieczenie kosztów procesu wynosić będzie 350 zł od Członka Grupy (w przypadku jednej osoby z kilkoma umowami oraz w przypadku jednej umowy zawartej przez kilka osób będzie pobierana jedna kwota tytułem depozytu) – jednak nie mniej niż 50 000 zł od całej Grupy;

2/ w nadchodzących dniach będziemy kontaktować się z osobami, które przesłały Deklaracje wstępne w celu przekazania informacji, czy przesłane dokumenty pozwalają na przyłączenie do postępowania grupowego. Jednocześnie Kancelaria będzie przesyłać wzór umowy o obsługę prawną oraz przekaże inne informacje na temat czynności niezbędnych do udziału w planowanym postępowaniu;

3/ w odniesieniu do osób, które dotąd nie przesłały Deklaracji wstępnych, a zainteresowane są udziałem w postępowaniu grupowym przeciwko bankowi BZ WBK S.A. informujemy, że zgłoszenia będą nadal przyjmowane według dotychczasowych zasad z zastrzeżeniem w zakresie zmiany stawek wynagrodzenia Kancelarii:

a/ dla Członków Grupy, którzy złożą w Kancelarii kompletne Deklaracje Wstępne do dnia 15 lutego 2017 roku, Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 850 zł brutto od każdego Członka Grupy (I Rata), a w razie wygranej w postępowaniu grupowym Kancelarii – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 650 zł brutto od każdego Członka Grupy (II Rata);

b/ dla Członków Grupy, którzy złożą w Kancelarii kompletne Deklaracje Wstępne po dniu 15 lutego 2017 roku ale przed dniem złożenia Pozwu Grupowego BZ WBK, Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1050 zł brutto od każdego Członka Grupy (I Rata), a w razie wygranej w postępowaniu grupowym – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1100 brutto od każdego Członka Grupy (II Rata);

c/ dla Członków Grupy, którzy złożą w Kancelarii kompletne Deklaracje Wstępne po dniu złożenia Pozwu Grupowego BZ WBK, Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1350 zł brutto od każdego Członka Grupy (I Rata), a w razie wygranej w postępowaniu grupowym – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1100 zł brutto od każdego Członka Grupy (II Rata).

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i cieszymy się zarówno z dotychczasowej, jak i z nadchodzącej współpracy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z nami za pomocą poczty e-mail.

Pozdrawiamy,

Zespół ds. Pozwów Grupowych DT

Kancelaria kontynuuje prace nad pozwem – dalsze działania.

Szanowni Państwo,

W związku z upływem terminu nadsyłania Deklaracji wstępnych (16 grudnia) informujemy, że liczba zgłoszeń znacząco przekroczyła założone minimum.
Według naszych przewidywań w kolejnych dniach poinformujemy na stronie o wyniku rozmów z Rzecznikiem Konsumentów i wtedy podamy również warunki dotyczące depozytu na zabezpieczenie kosztów sądowych.
Jednocześnie przekazujemy informację na temat kolejnych planowanych działań związanych z pracą nad pozwem grupowym przeciwko Bankowi BZ WBK S.A.:

1/ w związku z wielką skalą zainteresowania osób pragnących dołączyć do pozwu uprzejmie informujemy, iż również po 16 grudnia 2016 r. mogą Państwo przystąpić do grupy. Kancelaria zastrzega sobie prawo przedstawienia nowych warunków dla osób przystępujących w kolejnych turach. Do tego czasu zgłoszenia będą przyjmowane na zasadach dotychczasowych;

2/ w pierwszej kolejności Kancelaria przeanalizuje dokumenty i skontaktuje się z osobami, które zgłosiły chęć udziału w postępowaniu do 16 grudnia 2016 r., czyli w pierwszej turze (obejmuje to również osoby, które w tym terminie wysłały Deklarację wstępną). Kolejne tury zgłaszających będą w miarę możliwości uwzględnione w pozwie lub przyłączone do postępowania w terminie późniejszym;

3/ analiza pierwszej tury przesłanych zgłoszeń i dokumentów przez Kancelarię zakończy się – według naszej oceny – w połowie stycznia 2017 r. Następnie Kancelaria będzie kontaktować się z poszczególnymi Członkami Grupy, informując, czy dana umowa kredytowa odpowiada założeniom planowanego pozwu. Na tej podstawie Kancelaria będzie:
– zawierać z Członkami Grupy umowy o obsługę prawną;
– finalizować kompletowanie dokumentów potrzebnych do przygotowania pozwu;
– przyjmować wpłaty wynagrodzenia oraz depozytu na zabezpieczenie kosztów sądowych od Członków Grupy.

4/ jeśli proces zawierania umów i gromadzenia będzie przebiegał bez zakłóceń, Kancelaria planuje złożenie pozwu grupowego w drugiej połowie marca 2017 r.

W razie uwag, pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji drogą mailową i telefoniczną.
Z wyrazami szacunku,
Zespół ds. Pozwów Grupowych DT

Złożono już ponad 100 Deklaracji wstępnych

Mamy przyjemność poinformować, że ilość złożonych Deklaracji wstępnych przekroczyła 100 zgłoszeń. Zarazem kolejne zgłoszenia wciąż napływają. Zgodnie z planem, zgłoszenia nadesłane w terminie do 16 grudnia będą następnie analizowane w celu ustalenia, czy konkretne umowy kwalifikują się do pozwu grupowego – na podstawie wstępnej analizy można przewidywać, że większość zgłoszeń spełnia ten warunek.

Powyższa informacja oznacza, że spełniono podstawowy warunek przystąpienia do kolejnych etapów pracy na pozwem grupowym przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. oraz dawnemu Kredyt Bankowi S.A.

Jednocześnie Kancelaria prowadzi rozmowy z Rzecznikami Konsumentów. Informacje w tym zakresie będą przekazywane między innymi za pośrednictwem niniejszej strony internetowej w zakładce Aktualności.