logo

Pozew grupowy przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. – informacje wstępne.

[Uwaga: w zakładce Aktualności zamieszczona została informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do III tury. Termin składania Deklaracji Wstępnych dla III tury upływa 8 grudnia 2017 r.] 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym przez Kancelarię „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kancelaria DT”) we współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Mieście Stołecznym Warszawa pozwem grupowym przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie: Bank Zachodni WBK S.A., dalej: „BZ WBK” lub „Bank”) dotyczącym umów kredytowych denominowanych (waloryzowanych) kursem franka szwajcarskiego (CHF) Kancelaria DT przedstawia zasady przyjmowania kolejnych zgłoszeń przez osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu grupowego.

Pozew grupowy został złożony w sądzie w czerwcu 2017 roku i obecnie obejmuje roszczenia ok. 600 osób. Przystępowanie nowych osób do pozwu grupowego będzie możliwe do zakończenia formalnego etapu postępowania, kiedy to sąd ustali ostateczny skład grupy. Obecnie nie jest znany ostateczny termin zgłoszeń – termin ten będzie ogłoszony na niniejszej stronie internetowej a także we wskazanych przez sąd ogólnopolskich czasopismach.

Zgłaszające się osoby będą przyłączane do postępowania sądowego turami tak, aby możliwie zminimalizować wpływ dołączania kolejnych osób na tempo procedowania w sprawie. O planowanych terminach składania tur będziemy informować również na niniejszej stronie internetowej – złożenie najbliższej tury przewidujemy obecnie na jesień 2017.

Przystępowanie do postępowania grupowego przez kolejne zainteresowane osoby jest możliwe na następujących warunkach:

1/ w celu zgłoszenia chęci udziału w postępowaniu grupowym należy przesłać do Kancelarii DT deklarację wstępną („Deklaracja Wstępna” – wzór Deklaracji dostępny na stronie internetowej www.pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl) oraz dokonać opłaty wstępnej w kwocie 250 PLN brutto tytułem „Pozew grupowy BZ WBK [imię i nazwisko] opłata wstępna” na rachunek Kancelarii o numerze:

  • 75 1050 1025 1000 0024 2793 5123

2/ Skuteczne złożenie Deklaracji Wstępnej wymaga doręczenia do biura Kancelarii DT (ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa) – bezpośrednio lub przy pomocy poczty tradycyjnej – oryginału podpisanej i należycie wypełnionej Deklaracji Wstępnej (w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych) wraz z załącznikami w wersji papierowej, a ponadto uiszczenia wskazanej powyżej kwoty 250,00 PLN brutto na rachunek Kancelarii DT. Potwierdzenie przelewu należy złożyć wraz z Deklaracją Przystąpienia. Deklaracja Wstępna wraz z załącznikami może być również przesłana pocztą elektroniczną na adres pozewbzwbk@dt.com.pl – w takim wypadku akceptowane będą wyłącznie zgłoszenia w formie skanu podpisanych oryginałów dokumentów w formacie PDF, przy czym załączniki nie powinny przekraczać łącznie objętości 10 MB.

Jedna Deklaracja Wstępna powinna dotyczyć jednej umowy o kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF zawartej z BZ WBK (Kredyt Bank S.A.). Oznacza to, że jeżeli jedną umowę kredytową podpisały wspólnie dwie, trzy, albo cztery osoby, to wszystkie te osoby powinny wspólnie złożyć jedną Deklarację Wstępną i dokonać jednej wpłaty w kwocie 250,00 PLN brutto.

Uwaga: złożenie Deklaracji Wstępnej nie oznacza zawarcia umowy o obsługę prawną z Kancelarią i nie powoduje obowiązku świadczenia usług prawnych przez Kancelarię DT. Zawarcie umowy o obsługę prawną następuje na kolejnym etapie zgodnie z informacjami poniżej. Do czasu zawarcia umowy o obsługę prawną osoba zainteresowana może wycofać zgłoszenie i wówczas wpłacona kwota 250,00 PLN podlega zwrotowi.

3/ Na podstawie Deklaracji Wstępnej i przesłanych dokumentów Kancelaria DT oceni, czy osoba zainteresowana może przystąpić do planowanego pozwu grupowego.

W razie pozytywnej oceny przesłanych dokumentów Kancelaria DT skontaktuje się z osobą zainteresowaną za pośrednictwem poczty e-mail, przedstawiając umowę o obsługę prawną oraz wskazując dalsze kroki.

W razie negatywnej oceny Kancelaria DT poinformuje o tym osobę zainteresowaną i zwróci kwotę wpłaconą tytułem opłaty wstępnej. Jeśli będzie to możliwe, dla osób zainteresowanych, które nie mogły być przyłączone do pozwu grupowego, Kancelaria DT przedstawi również propozycję obsługi indywidualnej.

4/ W odniesieniu do osób, które zdecydują się na przystąpienie do pozwu grupowego i zawarcie umowy o obsługę prawną z Kancelarią DT, wpłata w kwocie 250,00 PLN zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Kancelarii DT, wobec czego do zapłaty w celu przystąpienia do Grupy pozostanie pozostała część I raty wynagrodzenia zgodnie ze stawkami podanymi na stronie www.pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl oraz poniżej.

Dla osób składających Deklaracje Wstępne, które zdecydują się na zawarcie umowy o obsługę prawną, Kancelarii DT przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 1350 zł brutto od każdego Członka Grupy (I Rata), a w razie wygranej w postępowaniu grupowym – dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1100 zł brutto od każdego Członka Grupy (II Rata).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad obsługi prawnej i wynagrodzenia będą udostępniane zainteresowanym osobą po analizie Deklaracji Wstępnej i potwierdzeniu, że dana umowa kredytowa może być objęta postępowaniem grupowym.

5/ Oprócz wynagrodzenia Kancelarii DT, osoby, które zdecydują się na zawarcie umowy o obsługę prawną z Kancelarią, będą zobowiązane do uiszczenia depozytu w kwocie 350 PLN na zabezpieczenie kosztów procesu związanych z planowanym postępowaniem sądowym. Jeśli w trakcie postępowania przed sądem powstanie potrzeba poniesienia kosztów sądowych lub podobnych wydatków będą one pokrywane w pierwszej kolejności z depozytu zebranego od Członków Grupy, a pozostała kwota zostanie zwrócona Członkom Grupy po zakończeniu postępowania.

6/ Osobom, które zawarły umowę o obsługę prawną z Kancelarią, dalsze informacje będą przekazywane indywidualnie pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem zamkniętego forum internetowego dedykowanego dla Członków Grupy pozwu grupowego BZ WBK.

Założenia pozwu oraz treść Deklaracji Przystąpienia przedstawiamy Państwu w oddzielnych dokumentach, dostępnych do pobrania na naszej stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku,

Zespół ds. Pozwów Grupowych DT