logo

Pozew grupowy przeciwko Bankowi Zachodniemu WBK S.A. – informacje wstępne.

[Zachęcamy do zapoznawania się z aktualnymi informacjami na temat prac prowadzonych nad pozwem a także możliwością przystępowania do pozwu grupowego po 16 grudnia w zakładce Aktualności]

Szanowni Państwo.

W związku z kierowanymi do naszej kancelarii licznymi zapytaniami odnośnie pozwu grupowego przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie: Bank Zachodni WBK S.A., dalej: „BZ WBK”) o klauzule indeksacyjne, niniejszym przedstawiamy propozycje kancelarii „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kancelaria DT”) co do zasad kompletowania Grupy do pozwu.

Praca nad pozwem grupowym rozpocznie się, gdy zostaną łącznie spełnione dwa następujące warunki:
a) złożone w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. deklaracje przystąpienia dotyczyć będą co najmniej 100 umów kredytowych z Kredyt Bank S.A./Bankiem Zachodnim WBK waloryzowanych kursem CHF;
b) do dnia 16 grudnia 2016 r. Rzecznik Konsumentów wyrazi zgodę na objęcie funkcji Reprezentanta Grupy.

W przypadku, gdy powyższe dwa warunki się nie ziszczą i tym samym praca nad pozwem grupowym nie będzie kontynuowana, Kancelaria DT:
a) zaproponuje każdemu Kredytobiorcy, który zgłosił się do pozwu grupowego, poprowadzenie sprawy indywidualnej w oparciu o preferencyjne stawki wynagrodzenia;
b) tym Kredytobiorcom, którzy nie będą zainteresowani usługami Kancelarii DT w zakresie pozwu indywidualnego, Kancelaria DT zwróci wszelkie otrzymane od Nich wpłaty oraz dokumenty.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia Kancelaria DT proponuje, aby kompletowanie Grupy odbywało się w dwóch etapach:

1. złożenie przez zainteresowanych pozwem grupowym Kredytobiorców pisemnej deklaracji wstępnej („Deklaracja Wstępna”) wraz z wpłatą kwoty 250,00 PLN brutto, która to kwota podlegać będzie zwrotowi w przypadku, gdy praca nad pozwem grupowym nie zostanie rozpoczęta. Złożenie Deklaracji Wstępnej nie stanowi zobowiązania do udziału w pozwie grupowym, a zainteresowany może w każdym czasie wycofać Deklarację Wstępną. Jednocześnie przyjęcie Deklaracji Wstępnej nie powoduje po stronie Kancelarii DT obowiązku świadczenia usług prawnych na rzecz zainteresowanego.

Jedna Deklaracja Wstępna powinna dotyczyć jednej umowy o kredyt hipoteczny indeksowany kursem CHF zawartej z BZ WBK (Kredyt Bank S.A.). Oznacza to, że jeżeli jedną umowę kredytową podpisały wspólnie dwie, trzy, albo cztery osoby, to wszystkie te osoby powinny wspólnie złożyć jedną Deklarację Wstępną i dokonać jednej wpłaty w kwocie 250,00 PLN brutto.

Skuteczne złożenie Deklaracji Wstępnej wymaga doręczenia do biura Kancelarii DT (ul. Belwederska 23, 00-761 Warszawa) oryginału podpisanej i należycie wypełnionej Deklaracji Wstępnej (w tym wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych) wraz z załącznikami w wersji papierowej, a ponadto uiszczenia wskazanej powyżej kwoty 250,00 PLN brutto na rachunek Kancelarii DT o numerze: 02 1050 1054 1000 0022 5055 4231. Potwierdzenie przelewu należy złożyć wraz z Deklaracją Przystąpienia.

2. W przypadku, gdy liczba opłaconych deklaracji przystąpienia wyniesie co najmniej 100 i funkcję Reprezentanta Grupy obejmie Rzecznik Konsumentów, rozpoczniemy drugi etap kompletowania Grupy, tj. zawieranie umów o obsługę prawną, gromadzenie dokumentacji i pobieranie kwoty stanowiącej I ratę wynagrodzenia Kancelarii DT.
W sytuacji opisanej w punkcie 2 powyżej wpłata w kwocie 250,00 PLN zostanie zaliczona na poczet wynagrodzenia Kancelarii DT, wobec czego do zapłaty w celu przystąpienia do Grupy pozostanie druga część I raty wynagrodzenia Kancelarii DT (czyli 600, 00 PLN brutto).

W przypadku, gdy praca nad pozwem grupowym zostanie rozpoczęta przewidujemy następujące koszty dodatkowe:

I. Zebranie depozytu na koszty procesu („Kwota Depozytu”) w kwocie ustalonej z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów – Reprezentantem Grupy. Jest to kwota na pokrycie ewentualnych kosztów zastępstwa procesowego, jakie mogłyby być zasądzone od Reprezentanta Grupy na rzecz pozwanego Banku, jeżeli Bank proces wygra.

Należy pamiętać, że w pozwie zbiorowym powództwo wytaczane jest przez Reprezentanta Grupy i w przypadku ewentualnej przegranej to Reprezentant Grupy obciążany jest kosztami na rzecz Strony Przeciwnej. Ich zabezpieczenie w maksymalnej kwocie jest więc niezbędne. Przykładowo w obu prowadzonych przez naszą kancelarię pozwach grupowych przeciwko Bankowi Millennium S.A. (pozew dotyczący klauzul indeksacyjnych i pozew dotyczący ubezpieczenia niskiego wkładu własnego), w których funkcję Reprezentanta Grupy objął Miejski Rzecznik Konsumentów z Olsztyna, takie zabezpieczenie było warunkiem koniecznym do uzyskania zgody Rzecznika na wystąpienie w funkcji Reprezentanta Grupy.

Kwota Depozytu zostanie podzielona równo poprzez liczbę umów kredytowych, jakie zgłoszone zostaną do pozwu i musi zostać w całości wpłacona przed złożeniem pozwu. Ponieważ zgromadzenie Kwoty Depozytu będzie warunkiem objęcia przez Rzecznika Konsumentów funkcji Reprezentanta Grupy, pozew nie zostanie złożony w sądzie do czasu wpłacenia przez Członków Grupy Kwoty Depozytu. Jeśli Kwota Depozytu nie zostanie w toku sprawy zużyta (czyli: jeżeli wygramy), będzie ona podlegać zwrotowi na Państwa rzecz.

II. W przypadku wygranej w pozwie grupowym, Kancelarii DT należna będzie II rata wynagrodzenia w kwocie 650,00 PLN brutto od każdej umowy kredytowej objętej pozwem.
Założenia pozwu oraz treść Deklaracji Przystąpienia przedstawiamy Państwu w oddzielnych dokumentach, dostępnych do pobrania na naszej stronie internetowej.

Wyrażamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Z wyrazami szacunku,

adw. Zbigniew Drzewiecki,
adw. Marcin Szymański,
r.pr. Karolina Mikołajek,
adw. Krzysztof Woronowicz

„Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp. k.
00-761 Warszawa ul. Belwederska 23
e-mail: pozewbzwbk@dt.com.pl
kontakt telefoniczny: 22 840 95 00