Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do III tury – terminy i zasady zgłoszeń

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonym przez Kancelarię „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kancelaria DT”) we współpracy z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Mieście Stołecznym Warszawa pozwem grupowym przeciwko Kredyt Bank S.A. (obecnie: Bank Zachodni WBK S.A., dalej: „BZ WBK” lub „Bank”) dotyczącym umów kredytowych denominowanych (waloryzowanych) kursem franka szwajcarskiego (CHF) Kancelaria DT informuje o planowanym terminie przyłączania kolejnej grupy zainteresowanych konsumentów („III Tura”) do pozwu grupowego:

  1. postępowanie grupowe przeciwko bankowi BZ WBK prowadzone jest przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu pod sygnaturą akt: I C 976/17;
  2. obecnie w postępowaniu uczestniczy ok. 600 konsumentów;
  3. z założeniami i celem pozwu grupowego można zapoznać się na stronie internetowej dt.com.pl w zakładce „Podstawowe założenia pozwu”;
  4. w pozwie mogą uczestniczyć konsumenci – kredytobiorcy, którzy zawarli z Kredyt Bank S.A. (obecnie: BZ WBK) umowy o kredyt denominowany (waloryzowany) kursem franka szwajcarskiego (CHF);
  5. zgłoszenia należy kierować do Kancelarii DT – procedurę składania i przyjmowania zgłoszeń, a także wysokość wynagrodzenia i innych kosztów szczegółowo przedstawiono na stronie głównej dt.com.pl, z zastrzeżeniem terminów podanych poniżej;
  6. planowany termin zgłoszenia III Tury do Sądu to druga połowa stycznia 2018 roku;
  7. uwzględnienie zainteresowanych osób w planowanej III Turze wymaga zachowania następujących terminów:
  8. w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. (włącznie) należy przesłać Deklarację Wstępną (do pobrania na stronie dt.com.pl) oraz uiścić opłatę wstępną (Deklaracja Wstępna może być składana pisemnie bezpośrednio w Kancelarii DT lub pocztą elektroniczną jako zeskanowana wersja wydrukowanego i podpisanego dokumentu na adres e-mail: pozewbzwbk@dt.com.pl);
  9. po wstępnej ocenie na podstawie Deklaracji Wstępnej Kancelaria przekaże drogą elektroniczną informację o dalszych potrzebnych dokumentach. Od otrzymania tej informacji osoby zainteresowane powinny złożyć w Kancelarii DT wymagane dokumenty w terminie 2 tygodni. Dokumenty powinny być przekazane w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie i, co do zasady, obejmują: a/ oświadczenie o przystąpieniu do grupy zgodnie z wzorem przesyłanym przez Kancelarię DT w odpowiedzi na Deklarację Wstępną; b/ umowa o świadczenie usług prawnych przez Kancelarię DT na rzecz Członka Grupy; c/ dokumentacja kredytowa – przede wszystkim umowa kredytu, aneksy, posiadane regulaminy; d/ dowód uiszczenia wynagrodzenia Kancelarii DT oraz kwoty depozytu w wysokości podanej na stronie pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl;
  10. Kancelaria DT zastrzega, że osoby, które zgłoszą chęć udziału w pozwie grupowym, a które nie dostarczą wymaganych dokumentów we wskazanych powyżej w p. 3 terminach, mogą nie zostać objęte III Turą.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania grupowego przeciwko BZ WBK dostępne są na stronie pozewgrupowybzwbk.dt.com.pl. Ewentualne dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail: pozewbzwbk@dt.com.pl.

Pozdrawiamy,

Zespół DT